Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е Полина Илиева, ЕИК: 7812021911, адрес за кореспонденция: София, ул. Чучулига 8, вх. Б
Телефон: +359878666823
Email: hey@polinailieva.com

Какви данни обработваме:

1. Данни за контакт и изпратено съобщение, предоставени при попълване на контактна форма на уебсайта www.polinailieva.com или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация:

Лично и фамилно име;
Имейл адрес;
Телефонен номер;
Адрес;
Интернет сайт;
Съдържание на коментара/съобщението.

2. Данни,предоставени при сключване на договор за услуга:
Три имена;
ЕГН;
Адрес;
Лична карта – номер, дата и място на издаване.

Как използваме Вашите лични данни:

1. За дискутиране на детайли по отправено от Вас запитване, изпращане на ценова оферта, изпращане на договор, уточняване на детайли, свързани с изпълнение на изисканата услуга, изпращане на материал от готова услуга.
2. За сключване и изпълнение на договора за предоставяне на услугите; за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на двете страни.
3. Вашите лични данни НЕ се използват с цел директен маркетинг.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

1. Личните данни, събрани при комуникация във връзка с предлагана услуга, се съхраняват до предоставяне на готовата услуга и приключване на финансовите отношения между двете страни. В случай че не се пристъпи към заявка на услуга от Ваша страна, данните Ви се пазят до 90 дни след последната регистрирана комуникация.
2. Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договори, се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Данните може да се съхраняват и за по-дълъг срок с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договорa, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица без изрично Ваше съгласие. Изключение е възможно, ако това бъде поискано от компетентен държавен или съдебен орган или се налага за защитата на нашите права и законни интереси.

Вашите права:

Вие имате следните права по отношение на обработката на Вашата лична информация:
1. Да поискате достъп до Вашата информация и да получите копие на данните;
2. Вашата информация да бъде коригирана, ако е неточна или неактуалнa;
3. Вашата информация да бъде изтрита, въпреки че това право може да бъде ограничено с оглед на нашите договорни или законови задължения;
4. Да получите копие на Вашата информация в структуриран, широкоизползван и машинночитаем формат и да го предадете на друг администратор на данни;
5. Да възразите срещу обработката на Вашата информация на основание, свързано с конкретната Ви ситуация, и да ограничите обработката на Вашата информация в предвидените в регламента случаи;
6. Да възразите срещу използването на Вашите лични данни с цел маркетингова информация;
7. Да оттеглите Вашето съгласие по всяко време за целите, за които сме изискали Вашето съгласие.

TYPE AND HIT ENTER